Prezentacja


Prezentacja


LMS Agrarberatung – Centrum Doradztwa Rolniczego
Mecklemburgii-Pomorza Przedniego

Kompetentne doradztwo i analityka
na potrzeby rolnictwa i środowiska


Szanowni Państwo,

„Kompetentne doradztwo i analityka w dziedzinie rolnictwa i środowiska” - tak brzmi motto LMS – Centrum Doradztwa Rolniczego Mecklemburgii-Pomorza Przedniego /Szleswig-Holstein Sp. z o.o. Nasz z akres działania obejmuje szeroko zakrojone doradztwo zarówno w dziedzinie kierunków przedsiębiorczości jak i na polu produkcyjno-technologicznym oraz ekonomiki przedsiebiorstw. Przystępne ceny za porady, ich jakość i wielokierunkowość oraz wystarczająca ilość punktów doradztwa na terenie Mecklemburgii-Pomorza Przedniego gwarantują nam stabilną, uwieńczoną sukcesem pozycję na rynku. W ramach naszej aktywności przedsiębiorczej przyczyniamy się do wzrostu pro-duktywności, rentowności oraz płynności finansowej przedsiębiorstw z nami współpra-cujących. Poza tym informujemy o nowościach z zakresu produkcji, zbytu, a także ochrony śro-dowiska. Przedsiębiorstwa ekologiczne są przez nas tak samo obszernie informowane jak te, które produkują konwencjonalnie. LUFA Rostock (Rolnicze laboratorium chemiczno-analityczne) jest laboratorium usługo-wym, które pracuje według najnowocześniejszych metod analitycznych i oferuje całe spektrum badań laboratoryjnych na potrzeby rolnictwa i środowiska. Jest to laboratorium z tradycjami a od roku 1992 jest oddziałem naszego Centrum. LMS wykonuje wiele zadań statutowych na potrzeby władz kraju związkowego Mecklemburgii-Pomorza Przedniego np. doradztwo socjalno-ekonomiczne, zbieranie danych z przedsiębiorstw doświadczalnych, dokonywanie kontroli nawożenia, prowad-zenie urzędowego spisu składowania osadów ściekowych, prowadzenie wybranych statystyk wdajności pożniwnych oraz prowadzenie rolniczej placówki specjalistycznej na mocy rozporządzenia o osadach ściekowych o odpadach biologicznych. Poza tym do za-dań statutowych zaliczyć należy organizowanie spotkań informacyjnych oraz wydawanie publikacji, jak np. „Das Blatt”. Kompetentne doradztwo będzie nieodzowne także w przyszłości. Docelowe i szybkie przekazywanie informacji są głównymi czynnikami naszej pracy doradczej. Wiadomo jest, że aktualność informacji jest coraz krótsza – co dzisiaj jest aktualne, być może jutro przysłowiową „wczorajszym dniem”. Przedsiębiorcy rolni – aby wytrzymać konkuren-cyjność - muszą być managerami zorientowanymi w najróżniejszych dziedzinach. Korzystanie z doradztwa wzbogaca wiedzę, poszerza kompetencje i polepsza wyniki – a to dodaje pewności siebie i przynosi sukces. Szeroki zakres działalności a także długoletnie doświadczenia LMS i LUFA i jakość świadczonych usług działają na ich korzyść beneficjenta. Klasyczne doradztwo indywidualne odgrywać będzie nadal znaczą-cą rolę ale dla przedsiębiorstw coraz istotniejsze stawać się będzie doradztwo grupowe i wymiana doświadczeń, workshopy (zajęcia praktyczne), seminaria i wykłady specja-

listyczne oraz wspólne wycieczki edukacyjne. Nasze doradztwo jest wzbogacane i aktualizowane nieustannie poprzez informacje o fachowych wydawnictwach, wiedzy ściąganej przez telefax, e-mail oraz internet. Szczególnie w mediach dygitalnych, w związku z szybkością przekazywania przez nich informacji, widzimy przyszłość dla naszej działalności doradczej.

Zainteresowani jesteśmy podjęciem dialogu także z Państwem

Berthold Majerus
Prezes LMS